Instalacja, uruchomienie i obsługa Ge Spacemaker 7 5400

Instalacja, uruchomienie i obsługa Ge Spacemaker 7 5400 są łatwe dzięki intuitwnemu interfejsowi użytkownika. Aby zainstalować urządzenie, wystarczy podłączyć je do standardowego gniazda elektrycznego i włączyć przycisk zasilania. Przed uruchomieniem urządzenia należy upewnić się, że ustawienia temperatury i prędkości wentylatora są odpowiednio ustawione. Aby zapewnić prawidłową obsługę i funkcjonalność urządzenia, należy regularnie czyścić i konserwować filtry i inne komponenty. Zalecamy również systematyczne sprawdzanie poziomu czyszczenia i konserwacji urządzenia, aby zapewnić jego bezpieczeństwo i wydajność oraz zapobiec uszkodzeniom i awariom.

Ostatnia aktualizacja: Instalacja, uruchomienie i obsługa Ge Spacemaker 7 5400

Wskazówki dotyczące konfiguracji:

Ta konfiguracja działa najlepiej w przypadku subskrypcji usługi dzwonków wyróżniających. Jeśli
subskrybujesz taką usługę, upewnij się, że został ustawiony prawidłowy wzorzec dzwonka dla drukarki.
W przeciwnym wypadku drukarka nie będzie odbierać faksów nawet po ustawieniu odbierania
automatycznego.

Jeśli linia obsługuje tylko jeden numer telefonu, należy skonfigurować ręczne odbieranie faksów
(Wyłączone automat. odbieranie).
Gdy po odebraniu połączenia telefonicznego słychać sygnał faksu, naciśnij klawisze *9* lub wybierz kod
ręcznej odpowiedzi, aby odebrać faks.

Można także skonfigurować drukarkę, aby odbierała faksy automatycznie (Włączone automat.
odbieranie), ale w przypadku oczekiwania na faks należy wyłączyć usługę poczty głosowej. Ustawienie to
działa najlepiej, gdy poczta głosowa jest używana częściej niż faks.

Konfiguracja 2: Digital Subscriber Line (DSL)

EXT

LINE

Łącze Digital Subscriber Line rozdziela zwykłą linię telefoniczną na dwa kanały: głosowy i internetowy.
Sygnały telefonu i faksu przesyłane są przez kanał głosowy, natomiast sygnał internetowy przesyłany jest
przez drugi kanał. Dzięki temu można korzystać z pojedynczej linii do obsługi analogowych połączeń
głosowych (w tym faksów) i cyfrowego dostępu do Internetu.

W celu zminimalizowania zakłóceń między kanałami i zapewnienia wysokiej jakości połączenia należy
zainstalować filtr DSL przeznaczony do urządzeń analogowych działających w sieci (faksów, telefonów i
automatycznych sekretarek). Zakłócenia powodują szumy i zniekształcenia telefoniczne, brak możliwości
obsługi faksów i pogorszenie ich jakości, a także spowolnienie łączności z Internetem na komputerze.

Faksowanie

70

Wskazówki dotyczące konfiguracji:

Aby upewnić się, że port telefoniczny adaptera VoIP jest aktywny, podłącz do niego telefon analogowy, a
następnie sprawdź sygnał wybierania. Jeśli słychać sygnał wybierania, port jest aktywny.

Jeśli potrzebujesz dwóch portów telefonicznych, ale nie chcesz ponosić dodatkowych kosztów, nie
podłączaj drukarki do drugiego portu telefonicznego. W takim przypadku można użyć rozgałęziacza
telefonicznego. Podłącz rozgałęziacz telefoniczny do portu Linia telefoniczna 1 lub Port telefoniczny,
a następnie podłącz drukarkę i telefon do rozgałęziacza.
Należy używać rozgałęziacza telefonicznego, a nie rozgałęziacza liniowego. Aby upewnić się, że używany
jest właściwy rozgałęziacz, należy podłączyć do niego telefon analogowy i sprawdzić sygnał wybierania
numeru.

Konfiguracja 4: Cyfrowa usługa telefoniczna operatora kablowego

Konfiguracja 1: drukarka podłączona bezpośrednio do modemu kablowego

Wykonaj tę procedurę, jeśli telefon jest podłączony do modemu kablowego.

Aby podłączyć drukarkę:

1

Podłącz jeden koniec kabla telefonicznego do portu drukarki oznaczonego jako.

2

Podłącz drugi koniec kabla do portu oznaczonego jako Linia telefoniczna 1 lub Port telefoniczny na
modemie kablowym.
Port oznaczony jako Linia telefoniczna 2 lub Port faksu jest czasami nieaktywny. Aktywacja drugiego
portu telefonicznego u usługodawcy kablowego może wymagać uiszczenia dodatkowych opłat.

3

Usuń zaślepkę z portu

drukarki, a następnie podłącz do niego telefon.

Faksowanie

72

Strona główna 21

oszczędzanie energii

korzystanie z trybu

Eco-Mode 18

oszczędzanie energii, atramentu i
papieru 6
oszczędzanie papieru

P

pamięć drukarki

faks 92

panel sterowania drukarki

korzystanie 15
lokalizacja 10
przyciski 15

papier

ładowanie 25, 31
oszczędzanie 6

papier błyszczący

ładowanie 31

papier fotograficzny

ładowanie 28, 31

papier o rozmiarze
niestandardowym

drukowanie 40

papier powlekany

PDF

tworzenie ze skanu 65

po włożeniu karty pamięci nic się
nie dzieje 141
pochłanianie sygnału
bezprzewodowego 112
poczta głosowa

konfigurowanie 67

poczta głosowa, ustawienia
faksu 88
pocztówki

ładowanie 33

podczas drukowania komputer
pracuje wolniej 131
pokrywa skanera

lokalizacja 10

połączenie

konfiguracje 114

połączenie sieciowe

przy użyciu portu USB 114

pomoc techniczna 120
poprawa jakości skanowania 65

port Ethernet

port EXT

port LINE

port PictBridge i USB

port USB

port zasilania

powiększanie obrazu 57
powtarzanie obrazu 58
poziomy atramentu

sprawdzanie 117

praca w sieci

adresy IP 116
znajdowanie adresu IP

drukarki 116

znajdowanie adresu IP

komputera 116

prefiks wybierania 86
problemy z drukarką,
podstawowe rozwiązania 120
protokół 115
prowadnica papieru
automatycznego podajnika
dokumentów

próby ponownego wybrania
numeru, faks

ustawianie 79

przegląd sieci 106
przekazywanie faksów 91
przekazywanie faksu 91
przewodowe (Ethernet)
połączenie sieciowe dla systemu
Windows 104
przycisk kontynuacji jest
niedostępny 144
przycisk kontynuacji jest
wyszarzony 144
przycisk kontynuacji nie
działa 144
przyciski

panel sterowania drukarki 15

przypisywanie adresu IP 116
przywracanie

fabryczne ustawienia domyślne

wewnętrznego

bezprzewodowego serwera
druku 146

przywracanie fabrycznych
ustawień domyślnych 19
publikacje

znajdowanie 7

R

raport aktywności faksu 90
raport historii odbierania 90
raport historii wysyłania 90
raport transmisji, faks 90
raport TX, faks 90
raporty

historia faksowania 90

raporty, faks

recykling 6

produkty firmy Dell 14

regulowanie głośności
głośnika 88
regulowanie głośności sygnału
wybierania i dzwonka 88
rejestracja

informacje dotyczące

użytkownika faksu 77

Transmit Terminal Identification

(TTI) 77

rozdzielczość faksu

ustawianie 89

rozgałęziacz telefoniczny 71
rozgałęziacz, wybór 85
rozwiązywanie problemów

Centrum obsługi 120
kontakt z pomocą

techniczną 120

lista kontrolna faksu 134
rozwiązywanie podstawowych

problemów z drukarką 120

sieć bezprzewodowa 143
sprawdzanie niereagującej

drukarki 120

rozwiązywanie problemów z
drukowaniem

mała szybkość

drukowania 131

nie można usunąć dokumentów

z kolejki drukowania 126

niska jakość na krawędziach

strony 130

podczas drukowania komputer

pracuje wolniej 131

Indeks

164

Instalacja, uruchomienie i obsługa Ge Spacemaker 7 5400

Bezpośredni link do pobrania Instalacja, uruchomienie i obsługa Ge Spacemaker 7 5400

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instalacja, uruchomienie i obsługa Ge Spacemaker 7 5400