Instrukcja bezpieczeństwa i instrukcja techniczna Cisco Meetingplace Video Integration 5 3

Cisco Meetingplace Video Integration 5.3 to oprogramowanie, które umożliwia integrację wideo w systemie Cisco Meetingplace. Jest to elastyczne rozwiązanie umożliwiające zdalne spotkania wideo i szybkie udostępnianie plików. Instrukcja bezpieczeństwa i instrukcja techniczna Cisco Meetingplace Video Integration 5.3 zawierają wszystkie potrzebne informacje dotyczące bezpieczeństwa i technicznych aspektów oprogramowania. Instrukcja bezpieczeństwa zawiera informacje dotyczące ochrony danych użytkownika, takich jak ochrona logowania i haseł, ochrona przesyłania danych, ochrona sesji i wiele innych. Instrukcja techniczna zawiera przydatne informacje dotyczące konfiguracji i wdrażania oprogramowania, takie jak instalacja i aktualizacja oprogramowania, konfiguracja konta użytkownika i ustawienia połączenia wideo. Instrukcje bezpieczeństwa i techniczne Cisco Meetingplace Video Integration 5.3 są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i skutecznego działania oprogramowania.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja bezpieczeństwa i instrukcja techniczna Cisco Meetingplace Video Integration 5 3

Biorę dzisiaj na tapet te nieszczęsne instrukcje BHP. Dlaczego nieszczęsne? Ponieważ ich sporządzanie to jeden z najczęściej mylonych obowiązków Behapowców. Dowiedz się wszystkiego o instrukcjach BHP.

Co to jest instrukcja BHP?

Instrukcja BHP to zbiór zasad BHP, wskazówek, sposobu działania, która ma dostarczyć pracownikowi wiedzę jak postępować wszędzie tam, gdzie może wystąpić zagrożenie dla życia lub zdrowia pracownika. 

Kiedy trzeba opracować instrukcję BHP?

Prawo nakłada obowiązek przygotowania instrukcji w kilku przypadkach:

 1. Jeżeli istnieje możliwość wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia [1]. To znaczy, że pracodawca musi przeanalizować jakie sytuacje zagrażające zdrowiu albo życiu pracowników mogą zaistnieć w jego zakładzie oraz przygotować procedury postępowania, dzięki którym pracownicy będą świadomi jak postąpić, aby oddalić się z miejsca zagrożenia w wyznaczone, bezpieczne miejsce. Najpopularniejszą taką instrukcją jest instrukcja postępowania na wypadek pożaru. Zgodnie z nią, pracownik opuszcza swoje stanowisko i udaje się do punktu zbornego.
 2. Szczegółowe instrukcje i wskazówki na stanowiskach pracy [2]. Przy opracowaniu tego typu instrukcji należy pamiętać o tym co to jest stanowisko pracy. Pamiętaj, że jest to przestrzeń pracy [3]. Dlatego też, instrukcja stanowiskowa powinna informować pracownika o najważniejszych zasadach BHP podczas pracy na danym stanowisku i w warunkach, jakie na nim występują.
 3. Instrukcje BHP dotyczące:
  • stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,
  • obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
  • postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
  • udzielania pierwszej pomocy.

Pracodawca sam decyduje dla których czynności, maszyn, czynników opracuje i wyda instrukcje BHP.

Rodzaje instrukcji BHP

W poprzednim akapicie już częściowo napisałam Ci jakie są instrukcje BHP, ale z doświadczenia (i Waszych zapytań) wiem, że te instrukcje wprowadzają Wam pewien zamęt w głowach. Otóż, możemy podzielić instrukcje BHP na następujące kategorie:

 • ogólne instrukcje BHP, np. instrukcja transportu wewnątrzzakładowego;
 • instrukcje stanowiskowe BHP, np. instrukcja BHP na stanowisku spawacza;
 • instrukcje na wypadek awarii, np. instrukcja postępowania w razie pożaru;
 • instrukcje BHP podczas pracy np. z maszyną, produktem chemicznym, narzędziem itp.
 • Kto sporządza instrukcje BHP?

  Zgodnie z przepisami, Behapowiec bierze udział w opracowaniu ogólnych instrukcji BHP, które dotyczą całego zakładu i wymagają syntezy wielu przepisów prawnych [4]. W praktyce najczęściej ogólne instrukcje BHP Behapowiec opracowuje samodzielnie. Instrukcje postępowania w sytuacji wypadku, pożaru oraz udzielania pierwszej pomocy również najczęściej w praktyce opracowuje Behapowiec.

  Natomiast wszystkie instrukcje szczegółowe – Ty jako Behapowiec – jedynie opiniujesz [5]. Kto je zatem sporządza? Osoby odpowiadające za organizację pracy i bezpieczeństwo pracowników. Najczęściej są to kierownicy, inżynierowie, technolodzy itd. Ale nie Behapowiec. Pamiętaj o tym i nie daj sobie wrzucić na głowę obowiązku, którego w zasadzie nie masz prawa wykonywać. Podobnie jak nie prowadzisz instruktażu stanowiskowego.

  Co powinna zawierać instrukcja BHP?

  Najważniejszą rzeczą jest to, aby instrukcja była zrozumiała dla pracownika. To bardzo ważne. Instrukcja musi być napisana prostym i przystępnym językiem. Nafaszerowanie jej skomplikowanym słownictwem będzie tylko zniechęcało pracowników do jej przeczytania.

  Instrukcja BHP powinna być zbudowana według określonego przepisami schematu [6]:

 • czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy,
 • zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy,
 • czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz
 • zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.
 • Instrukcje, które dotyczą prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych powinny uwzględniać ważne informacje zawarte w kartach charakterystyki tych produktów.

  Instrukcje dotyczące prac z maszynami bądź urządzeniami technicznymi powinny zawierać zasady BHP, uwagi i ostrzeżenia wskazane w instrukcji obsługi producenta danej maszyny lub urządzenia.

  Szczegółowe omówienie tematu + szablon do wykorzystania

  Stale dostępne

  Instrukcje BHP muszą być stale dostępne dla pracowników. Ale co to dokładnie oznacza?

  Nie ma konieczności tapetowania pomieszczeń instrukcjami, choć oczywiście można to zrobić i będzie to prawidłowe. Ale w praktyce, pracownik musi po prostu mieć łatwy dostęp do instrukcji, no i oczywiście musi wiedzieć o tym gdzie one są. Najpraktyczniejsze wydaje się być przygotowanie skoroszytu czy segregatora, gdzie wepnie się instrukcje, które mają zastosowanie na danym stanowisku. Można je umieścić w znanym pracownikowi miejscu tak, aby w razie potrzeby łatwo mógł z nich skorzystać.

  Nie jest dobrym rozwiązaniem trzymanie instrukcji w biurze brygadzistów (mistrzów, kierowników zmianowych itd), ponieważ to już nie jest dla pracownika łatwy dostęp.

  Podsumowanie

  Instrukcje BHP dotyczą organizacji pracyzasad bezpiecznego wykonywania pracy. Pracodawca decyduje do których czynności, stanowisk, maszyn itd wyda instrukcje. Opracowaniem instrukcji BHP zajmują się osoby odpowiedzialne za BHP w zakładzie. Nadrzędną zasadą dotyczącą instrukcji jest ich komunikatywność i prosty przekaz. Instrukcje powinny być stale dostępne dla pracownika bez zbędnego ich poszukiwania. Behapowiec odpowiada za opiniowanie instrukcji BHP, a nie za ich sporządzenie.

  Podstawy prawne:

  [1] Art. 2092 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm. )

  [2] Art. 2374 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

  [3] § 1. 2 pkt 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650) z późniejszymi zmianami

  [4] § 2. 1 pkt 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. 1997 nr 109 poz. 704) z późniejszymi zmianami

  [5] § 2. 1 pkt 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy  z późniejszymi zmianami

  [6] § 41 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 1650) z późniejszymi zmianami 

  Powiązane wpisy:

 • Obowiązki osób kierujących pracownikami w zakresie BHP
 • Jak napisać procedurę
 • Co powinna zawierać karta charakterystyki produktu chemicznego
 • Jak powinna wyglądać współpraca Służby BHP z innymi działami
 • Co to jest stanowisko pracy? I dlaczego często jest źle rozumiane?
 • Kto ponosi odpowiedzialność za stan BHP w zakładzie?
 • Instrukcja techniczna O-3 – standard techniczny w geodezji w Polsce, obowiązujący na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 (Dz. U. z 1999 r. nr 30, poz. 297), zbiór wytycznych dotyczących zasad kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Ostatnim wydaniem jest wydanie II z 1992 wprowadzone zarządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 4 lutego 1992 w sprawie wprowadzenia do stosowania instrukcji technicznej 0–3 "Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej"[1]. W związku z wprowadzeniem ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej z 4 marca 2010, standardy techniczne jako przepisy wykonawcze zachowują moc do 8 czerwca 2012[2].

  Przepisy[edytuj | edytuj kod]

  Przepisy instrukcji O-2 ustalają zasady porządkowe, dotyczące kompletowania przez wykonawcę dokumentacji technicznej powstałej w wyniku wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych.

  Całość dokumentacji powstałej w wyniku wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych dzieli się na:

  1. akta postępowania przeznaczone dla wykonawcy,
  2. dokumentację techniczną przeznaczoną dla zamawiającego,
  3. dokumentację techniczną przeznaczoną do ośrodka,
  4. dokumentację przeznaczoną dla organu prowadzącego operat ewidencji gruntów i budynków.

  Instrukcja wyodrębnia grupy asortymentowe, według których kompletowana jest dokumentacja przekazywana do właściwego miejscowo ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej:

  • osnowy geodezyjne (poziome i wysokościowe),
  • osnowy grawimetryczne i magnetyczne,
  • mapa zasadnicza,
  • ewidencja gruntów i budynków,
  • ewidencja geodezyjna sieci uzbrojenia terenu,
  • gleboznawcza klasyfikacja gruntów,
  • rozgraniczenia i podziały nieruchomości,
  • scalenia i wymiany gruntów,
  • pomiary realizacyjne i geodezyjna obsługa inwestycji,
  • opracowanie i aktualizacja map topograficznych,
  • inne opracowania

  i rozdziela na grupy funkcjonalne:

  • zasób bazowy ZB – do którego wchodzą źródłowe dokumenty geodezyjne i kartograficzne, będące podstawą do wykonywania innych prac,
  • zasób użytkowy ZU – do którego wchodzą dokumenty geodezyjnej kartograficzne, służące do bezpośredniego udostępniania,
  • zasób przejściowy OT – do którego wchodzą nie należące do zasobu bazowego i użytkowego pomocnicze dokumenty geodezyjne i kartograficzne[a].

  Instrukcja nie obejmuje zasad kompletowania:

  1. dokumentacji technicznej powstałej w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych nie podlegających obowiązkowi zgłaszania i przekazywania,
  2. dokumentacji technicznej przekazywanej na potrzeby obronne kraju w trybie przewidzianym odrębnymi przepisami.

  Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

  • Standardy techniczne dotyczące geodezji w Polsce

  Uwagi[edytuj | edytuj kod]

  1. Zgodnie z Dz. z 2011 r. nr 263, poz. 1572 w 2011 roku zrezygnowano z podziału na grupy funkcjonalne

  Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 • Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. z 2021 r. poz. 1990).
 • Dz. poz. 214

  Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

  • Instrukcja techniczna O-3. Warszawa: GUGiK, 1992.
  • p
  • d
  • e
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 1

  Release Notes for
  Cisco Unified MeetingPlace Express Release 1. 1
  Revised: June 21, 2006, OL-6666-03
  These release notes describe requirements and caveats for Cisco Unified MeetingPlace Express
  Release 1. 1 up to and including Release 1. 1. 2.
  Contents
  • Introduction, page 1
  • System Requirements, page 2
  • Related Documentation, page 8
  • New and Changed Information, page 8
  • Installation Notes, page 10
  • Limitations and Restrictions, page 11
  • Important Notes, page 11
  • Caveats, page 13
  • Troublesho

  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 2
  Introduction Introduction These release notes describe requirements, restrictions, and caveats for Cisco Unified MeetingPlace Express Release 1. These release notes are updated for every maintenance and patch release. Before you install Cisco Unified MeetingPlace Express, we recommend that you review this document for information about issues that may affect your system. For a list of the open caveats for Cisco Unified MeetingPlace Express Release 1. 1, see the “Caveats” section on page 13. S
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 3
  System Requirements Table 1 Supported Cisco 7800 Series MCS Models (continued) Voice Conferencing Web Conferencing 1 System Capacity Capacity Recording Capacity Cisco MCS 20 to 40 concurrent 6 to 40 concurrent 2000 hours of voice 4 7825-I1-RC1 users users recordings Cisco MCS 20 to 40 concurrent 6 to 40 concurrent 2000 hours of voice 5 4 7825-I2-RC1 users users recordings Cisco MCS 7835 Cisco MCS 20 to 120 concurrent 6 concurrent users 150 hours of voice 2 3 7835H-3. 0-IPC1 users recordings Cis
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 4
  System Requirements Caution Both eth0 and eth1 need individual IP addresses and distinct hostnames that are fully qualified, including the domain name. The distinct hostname must be able to resolve in the DNS server with that associated IP address. Otherwise, users outside the local domain cannot access the web interfaces. • Port 1 (eth0) is primarily used for voice media and HTTP signaling and for
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 5
  System Requirements Note Cisco Unified MeetingPlace Express service for the Cisco Unified IP Phone is not supported if you are using Cisco Unified CallManager Express. Software Requirements This section describes the software requirements for the Cisco Unified MeetingPlace Express system: • Server Software Requirements, page 5 • Client Software Requirements: Windows, page 5 • Client Software Requirements: Apple Macintosh, page 6 • Client Software Requirements: Linux, page 6 • Client Software R
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 6
  System Requirements Adobe Macromedia Flash Player • Adobe Macromedia Flash Player Release 6. 0. 79 or later Client Software Requirements: Apple Macintosh Make sure that user workstations meet the client software requirements, or provide these requirements to your users. Operating System Cisco Unified MeetingPlace Express clients can run on the following Macintosh operating system versions: • Mac OS 9. 2 Note On Mac OS 9. 2, Mozilla 1. 1 is the only supported browser. Sharing a screen from Mac OS
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 7
  System Requirements • Firefox 1. 3 or later Adobe Macromedia Flash Player • Adobe Macromedia Flash Player Release 6. 79 or later Client Software Requirements: Sun Solaris You can use the Cisco Unified MeetingPlace Express system with the Sun Solaris operating system, but the screen sharing feature is not available on this platform. However, users may view and annotate screens shared by users on other platforms. Make sure that user workstations meet the client software requirements, or provid
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 8
  Related Documentation • Cisco Unified CallManager Express 3. 3 or later Note The Cisco Unified MeetingPlace Express service for the Cisco Unified IP Phone is not currently supported if you are using Cisco Unified CallManager Express. • Cisco SIP Proxy Server version 2. 11 or later • Standards-based H. 323 or SIP call-control systems Directory Requirements The Cisco Unified MeetingPlace Express system requires one of the following systems for directory integration: • Cisco Unified CallManager 3. 3
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 9
  New and Changed Information • Added Cisco Unified Personal Communicator Support, page 9 • Added Support for French, German, and Australian English, page 9 • Upgraded the License Capabilities, page 10 • Updated the Network Configuration Installation, page 10 • Changed the Configuration for Backups, page 10 • Changed the Cisco Unified CallManager Authentication to a PIN, page 10 Changed Name of Product Suite The Cisco Unified MeetingPlace Express product was formerly called “Cisco MeetingPlace E
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 10
  New and Changed Information Non-Cisco Unified Personal Communicator users can also attend the web-only meeting but they have to receive and enter the web-only meeting’s URL manually. The meeting initiator usually supplies the URL to non-Cisco Unified Personal Communicator users. Added Support for French, German, and Australian English In Cisco Unified MeetingPlace Express Release 1. 1 and earlier, we only supported English (US) (English as spoken in the United States) in the End-User Interfac
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 11
  Installation Notes Changed the Cisco Unified CallManager Authentication to a PIN Cisco Unified CallManager has two fields for authenticating Cisco Unified IP Phone users: the user password and the PIN. In Release 1. 2, we changed the password required by Cisco Unified CallManager from the user password to the PIN. Authentication over telephones typically uses a PIN. For systems that were installed before Release 1. 2, the system administrator must ensure that all end users enter their PINs i
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 12
  Important Notes Each certificate uses the digital signature of a trusted CA to confirm that a cryptographic key belongs to a specific organization at a specific location. Each certificate also includes a validity period, after which the certificate expires. Note Cisco Unified MeetingPlace Express does not support self-signed nor untrusted certificates. Maximum Number of Concurrent Voice or Web Users That a System Can Support The maximum number of concurrent voice or web users that a system can
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 13
  Important Notes This code is distributed under the GNU LESSER PUBLIC LICENSE (LGPL, see www. gnu. org) with the following modification: 1. If you determine that distribution of LAME requires a patent license, and you obtain a patent license, you may distribute LAME even though redistribution of LAME may also require a patent license. You agree not to enforce any patent claims for any aspect of MPEG audio compression, or any other techniques contained in the LAME source code. LAME uses the MPG
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 14
  Caveats Caveats This topic includes the following sections: • Using Bug Toolkit, page 14 • Saving Bug Toolkit Queries, page 15 • Hardware Caveats, page 16 • Open Caveats, page 16 • Resolved Caveats, page 18 You can find the latest caveat information for Cisco Unified MeetingPlace Express by using Bug Toolkit, which is an online tool that is available for customers to query defects according to their own needs. Tip You need an account with Cisco. com (Cisco Connection Online) to use the Bug Tool
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 15
  Caveats To view all caveats for Cisco Unified MeetingPlace Express, go to the “Search for bugs in other Cisco software and hardware products” section, and enter Cisco Unified MeetingPlace Express in the Product Name field. Alternatively, you can scroll through the product name list and click Cisco Unified MeetingPlace Express. Step 4 Click Next. The Cisco Unified MeetingPlace Express search window displays. Step 5 Choose the filters to query for caveats. You can choose any or all of the availa
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 16
  Caveats Procedure Step 1 Perform your search for caveats, as described in the “Using Bug Toolkit” section on page 14. Step 2 In the search result window, click the This Search Criteria button that displays at the bottom of the window. A new window displays. Step 3 In the Name of saved search field, enter a name for the saved search. Step 4 Under My Bug Groups, use one of the following options to save your defects in a bug group: • Click the Existing group radio button and choose an existing gr
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 17
  Caveats Open Caveats The caveats in Table 2 describe possible unexpected behavior in the latest Cisco Unified MeetingPlace Express software release. These caveats may also be open in previous releases. Only severity 1, severity 2, and select severity 3 open caveats are provided in this document, and they are listed in alphanumeric order by bug identifier. For more information about an individual defect, click or go to the URL in Table 2 to access the online record for that defect, including wo
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 18
  Caveats Table 2 Open Caveats for Cisco Unified MeetingPlace Express (continued) Identifier Severity Component Headline CSCsd57367 1 web-conf Web conferencing crash when exceeding 60 users in hi-resolution meetings session -GigE http://www. cisco. com/cgi-bin/Support/Bugtool/onebug. pl? bugid=CSCsd57367 CSCsd64808 2 web-conf Web conferencing can't be started after date change even after rebooting (daylight savings time and standard time) http://www. pl? bugid=
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 19
  Caveats Resolved Caveats Table 3 lists caveats that are resolved in Cisco Unified MeetingPlace Express Release 1. 2 but that may be open in previous releases. Only severity 1, severity 2, and select severity 3 resolved caveats are provided in this document, and they are listed in alphanumeric order by bug identifier. For more information about an individual defect, click or go to the URL in Table 3 to access the online record for that defect. Because defect status continually changes, be awar
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 20
  Caveats Table 3 Resolved Caveats for Cisco Unified MeetingPlace Express Resolved in Release 1. 2 Identifier Severity Component Headline CSCsc65582 2 system Prep CD doesn’t work cause 7825H as uninstallable platform http://www. pl? bugid=CSCsc65582 CSCsc86599 2 telephony CCA -H. 323 calls failing beyond 30-40 users after load traffic http://www. pl? bugid=CSCsc86599 CSCsd00900 3 admin Upgrade install doesn't correctly

 • Instrukcja bezpieczeństwa i instrukcja techniczna Cisco Meetingplace Video Integration 5 3

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja bezpieczeństwa i instrukcja techniczna Cisco Meetingplace Video Integration 5 3

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja bezpieczeństwa i instrukcja techniczna Cisco Meetingplace Video Integration 5 3