Oświadczenie o ograniczonej gwarancji Dewalt Dw130

Firma Dewalt oferuje oświadczenie o ograniczonej gwarancji na swój produkt DW130. Gwarancja obejmuje części i usługi i jest dostarczana przez okres czasu wskazany w instrukcji produktu. Oświadczenie zapewnia, że wszystkie produkty są wolne od wad materiałowych i wykonawczych przez okres obowiązywania gwarancji. Jeśli produkt jest wadliwy lub nie działa, Dewalt oferuje bezpłatne naprawy lub wymianę do czasu wygaśnięcia oświadczenia. Oświadczenie o ograniczonej gwarancji firmy Dewalt zapewnia konsumentom zaufanie, że produkt zapewnia wysoką jakość i trwałość.

Ostatnia aktualizacja: Oświadczenie o ograniczonej gwarancji Dewalt Dw130

Ograniczenia gwarancji

1.

W STOPNIU DOZWOLONYM PRZEZ PRZEPISY LOKALNE, ANI FIRMA HP ANI
JEGO DOSTAWCY NIE UDZIELAJ

Ą

Ż

ADNYCH INNYCH GWARANCJI LUB

WARUNKÓW, CZY TO WYRA

ONE PISEMNIE CZY TEZ IMPLIKOWANE

GWARANCJE LUB WARUNKI SPRZEDAWALNO

Ś

CI, ZADOWALAJ

CEJ JAKO

CI

LUB PRZYDATNO

CI DO OKRE

LONYCH CELÓW.

Warunki gwarancji DeWalt

Warunki i Zasady Europejskiej Gwarancji Elektronarzędzi (PT) DEWALT

Produkty marki DEWALT reprezentują bardzo wysoką jakość, dlatego oferujemy dla nich korzystne warunki gwarancyjne. Niniejsze warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta wynikających z polskich regulacji ustawowych lecz są ich uzupełnieniem. Gwarancja jest ważna na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Wolnego Handlu.

1. JEDEN ROK Gwarancji Profesjonalnych Elektronarzędzi DEWALT

Jeżeli elektronarzędzie marki DEWALT w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu ulegnie uszkodzeniu z powodu wad materiałowych lub wad produkcyjnych DEWALT wymieni bezpłatnie uszkodzone części lub całe elektronarzędzie według własnej oceny (z zastrzeżeniem warunków wymienionych w punktach 2 i 4):

Użytkownicy serwisu MYDEWALT mogą skorzystać z 3-letniej gwarancji. Zarejestruj się na https://www. pl/3/  i postępuj zgodnie z instrukcjami w celu zarejestrowania swojego produktu i dodania go do listy produktów. Rejestracji należy dokonać w ciągu 4 tygodni od zakupu

2. Warunki ogólne

2. 1 Europejska gwarancja DEWALT (PT) dotyczy użytkowników orginalnych produktów DEWALT, którzy nabyli narzędzie od autoryzowanego dystrybutora marki DEWALT do stosowania w związku z ich działalnością gospodarczą lub zawodową. Europejska gwarancja DEWALT (PT) nie dotyczy osób nabywających produkty DEWALT w celu odsprzedaży lub wynajęcia.

2. 2 Niniejsza gwarancja jest niezbywalna. Obowiązuje tylko użytkowników oryginalnych produktów DEWALT, nabytych według warunków określonych w punkcie

2. 3 Gwarancja ma zastosowanie do profesjonalnych elektronarzędzi marki DEWALT, z wyłączeniem elektronarzędzi wyraźnie określonych. 4 Naprawa lub wymiana produktu na podstawie niniejszej gwarancji nie powoduje przedłużenia lub odnowienia okresu gwarancji. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu, a kończy się 12 miesięcy później. 5 DEWALT zastrzega sobie prawo do odmowy roszczeń wynikających z niniejszej gwarancji, które w opinii upoważnionego przedstawiciela serwisu nie są skutkiem wady materiałowej lub produkcyjnej oraz nie wynikają z warunków europejskiej gwarancji DEWALT (PT). 6 Koszty transportu pomiędzy użytkownikiem i autoryzowanym punktem serwisowym nie są objęte gwarancją.

3. Produkty nie objęte europejską gwarancją DEWALT PT

Gwarancją DEWALT PT nie są objęte.

3. 1 Produkty DEWALT, których specyfikacja nie jest przewidziana na rynek europejski, importowanych przez nieautoryzowanego dystrybutora spoza obszaru krajów UE i EFTA. 2 Akcesoria i osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu zużyciu, np wiertła, brzeszczoty, tarcze ścierne. 3 Produkty dostarczane do firm wynajmujących w ramach umów o świadczenie usług lub umów B2B są wyłączone i podlegaja gwarancji określonej w szczegółowych warunkach umów dostaw. 4 Produkty oznaczone logo DEWALT dostarczane przez naszych partnerów, podlegające określonym przez nich warunkom gwarancji. Informacje w dokumentacji dostarczonej z produktem. 5 Produkt dostarczany jako część zestawu, który należy dostarczyć jako komplet do naprawy gwarancyjnej, gdzie kod daty produkcji nie jest zgodny z innymi produktami tego zestawu i/lub data zakupu. 6. Narzędzia ręczne, odzież robocza, oprzyrządowanie. 7 Produkty wykorzystywane w produkcji lub procesach produkcyjnych, jeśli nie zaakceptowane w indywidualnym planie DEWALT.

4. Odrzucenie roszczenia gwarancyjnego
Roszczenie z tytułu niniejszej gwarancji mogą zostać odrzucone, jeżeli:

4. 1 Autoryzowany serwis DEWALT stwierdzi i racjonalnie uzasadni, że awaria produktu nie jest wynikiem wady materiałowej lub fabrycznej.

4. 2 Awaria lub uszkodzenia są wynikiem zużycia/wyeksploatowania w trakcie normalnego użytkowania. Zobacz punkt

4. 14. Wszystkie produkty podlegają zużyciu podczas użytkowania. Bardzo ważny jest więc odpowiedni dobór do wykonywanych prac. 3 Jeśli nie można zweryfikować kodu daty i numeru seryjnego. 4 Jeśli narzędzie przesłane do naprawy nie posiada oryginalnego dowodu zakupu. 5 Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, zamoczeniem, uszkodzeniem mechanicznym lub innymi czynnościami niezgodnymi z instrukcją obsługi. 6 Uszkodzenia spowodowane przez stosowanie nieodpowiednich akcesoriów lub oprzyrządowania nieokreślonych w instrukcji obsługi. 7 Urządzenie zostało przerabiane lub zmodyfikowane względem oryginału. 8 Urządzenie było naprawiane przez osoby przypadkowe lub serwis nieautoryzowany oraz jeśli użyte do naprawy części zamianne nie są oryginalne. 9 Produkt został przeciążony lub dalej użytkowany po wykryciu częściowej awarii

4. 10 Stosowano w warunkach odbiegających od normy, w tym wnikaniu do wewnątrz nadmiernych pyłów i innych materiałów. 11 W wyniku braku konserwacji lub naprawy części podlegających naturalnemu zużyciu. 12 Produkt jest niekompletny lub wyposażony w nieoryginalne oprzyrządowanie

4. 13 Defekt produktu spowodowany nieodpowiednim dopasowaniem, nieprawidlowej regulacji lub montażu wykonanego przez użytkownika, które są opisane w instrukcji. Wszystkie produkty są kontrolowane i sprawdzane w trakcie produkcji. Wszelkie uszkodzenia lub zidentyfikowane nieprawidłowości powinny być zgłoszone bezpośrednio do sprzedawcy. 14 Ze względu na zużycie lub uszkodzenie części ulegającej naturalnemu zużyciu podczas normalnego użytkowania. Poniżej element objęte, ale nie ograniczone tym warunkiem

Typowe podzespoły
• Szczotki węglowe
• Przewody
• Obudowy
• Uchwyty
• Kołnierze
• Uchwyty
brzeszczotów
• Uszczelki
• O-Ringi
• Oleje, smary

Specjalistyczne podzespoły produktów
• Zestawy serwisowe
Narzędzia łączące
• O-Ringi
• Szyny napędowe
• Sprężyny
• Ograniczniki

Młotowiertarki
• Pobijaki
• Cylindry
• Uchwyty narzędziowe
• Zapadki

Impact Tools
• Zabieraki
• Uchwyty
• Kowadło

5. Roszczenie gwarancyjne

5. 1 W celu złożenia reklamacji należy skonataktować się ze sprzedawcą, lub najbliższym autoryzowanym serwisem DEWALT, który można znaleźć na www. 2helpU. com.

5. 2 Kompletne narzędzie DEWALT wraz z oryginalnym dowodem zakupu należy dostarczyć do sprzedawcy lub autoryzowanego serwisu.

5. 3 Autoryzowany serwis DEWALT po oględzinach potwierdzi możliwość wykonania naprawy gwarancyjnej lub ją odrzuci. 4 W przypadku gdy w takcie naprawy gwarancyjnej zajdzie konieczność wymiany podzespołów nie objętych gwarancją, serwis ma prawo dostarczyć kosztorys dotyczący naprawy lub wymienionych części zamiennych. 5 Bark przawidlowego utrzymania i konserwacji produktu może skutkować odrzuceniem przyszłych roszczeń. 6 Po zakończeniu naprzawy product zostanie zwrócony do miejsca, z którego został dostarczony w ramach niniejszej gwarancji

6. Nieprawidłowe roszczenia gwarancyjne

6. 1 DEWALT zastrzega sobie prawo do odmowy jakichkolwiek roszczeń wynikających z niniejszej gwarancji, które w opinii autoryzowanego dystrybutora nie są zgodne z warunkami Europejskiej Gwarancji DEWALT.

6. 2 Jeżeli roszczenie gwarancji jest odrzucone przez autoryzowany punkt serwisowy DEWALT, powody odmowy zostaną przekazane wraz z wyceną naprawy narzędzia. Jeżeli roszczący odmówił opłaty za wykonanie naprawy, narzędzie może być zwrócone jako niesprawne/wadliwe.

7. Zmiany Warunków i Zasad

7. 1 DEWALT zastrzega sobie prawo do zmian i korekt swojej polityki gwarancyjnej, terminów i kwalifikowania produktów bez uprzedzenia jeśli uzna konieczne zmiany za właściwe.

© 2023 Western Digital Corporation or its affiliates. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Oświadczenie o prywatnościWarunki korzystaniaZnaki towarowe

Oświadczenie o ograniczonej gwarancji Dewalt Dw130

Bezpośredni link do pobrania Oświadczenie o ograniczonej gwarancji Dewalt Dw130

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Oświadczenie o ograniczonej gwarancji Dewalt Dw130