Podręcznik konfiguracji sieci Beko Wmb81241lb

Beko Wmb81241lb to podręcznik konfiguracji sieci, który zapewnia użytkownikom wszystkie niezbędne informacje do łatwego i bezproblemowego skonfigurowania sieci bezprzewodowej. Podręcznik zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące konfiguracji sieci, w tym ustawień sieci bezprzewodowej, ustawień adresu IP, ustawień szyfrowania i wielu innych. Ponadto zawiera również informacje na temat zarządzania siecią, w tym konfiguracji portów, konfiguracji routera, przekierowywania portów, blokowania adresów IP i wiele innych. Podręcznik jest bardzo przydatny dla osób, które chcą skonfigurować swoją sieć bezprzewodową bez problemów.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik konfiguracji sieci Beko Wmb81241lb

Dokument dotyczy komputerów HP i Compaq z systemem Windows 10 oraz Windows 8.

System Windows umożliwia podłączenie do sieci domowej wielu komputerów. Jest to wygodny sposób na udostępnianie plików w domu. Ten dokument zawiera instrukcje, które pomogą skonfigurować bezprzewodową sieć domową i udostępniać za jej pomocą pliki i foldery.

Konfiguracja sieci lokalnej i udostępnianie plików

Czynności opisane w tym podrozdziale pozwolą Ci skonfigurować sieć domową za pomocą urządzeń bezprzewodowych.

Uwaga:

Aby wykonywać niektóre z czynności opisanych w tym dokumencie, trzeba być zalogowanym do systemu Windows za pośrednictwem głównego konta administratora. Zazwyczaj jest to pierwsze konto utworzone po pierwszym uruchomieniu komputera.

Krok 1: Zanim zaczniesz

Przed przystąpieniem do konfiguracji sieci lokalnej upewnij się, że masz następujący sprzęt:

 • Karta sieci bezprzewodowej lub zintegrowany port sieci bezprzewodowej w każdym komputerze.

 • Upewnij się, że komputer jest wyposażony w antenę sieci bezprzewodowej. Antena może stanowić część wewnętrznych urządzeń sieciowych komputera lub może to być antena zewnętrzna, którą należy podłączyć do portu z tyłu komputera.

  Router bezprzewodowy lub punkt dostępu. Jeżeli konieczne będzie zastosowanie koncentratora sieciowego, specjalista w lokalnym sklepie komputerowym pomoże Ci wybrać urządzenie dopasowane do potrzeb.

Wykonaj poniższe czynności przed konfiguracją sprzętu sieciowego i jego podłączeniem:

Odłącz Internet. Jeżeli używasz modemu DSL lub modemu kablowego, odłącz go.

Wyłącz wszystkie programy zapory sieciowej. Ich praca mogłaby zakłócić konfigurację sieci. Kiedy sieć będzie gotowa, możesz włączyć je ponownie.

Krok 2: Konfiguracja i podłączanie sprzętu sieciowego na potrzeby sieci lokalnej

Skonfiguruj router sieci bezprzewodowej lub inne urządzenie sieciowe i włącz je. Instrukcje dotyczące podłączania do routera szerokopasmowego modemu sieci kablowej lub DSL i konfiguracji ustawień bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej można znaleźć w dokumentacji producenta dołączonej do urządzenia.

W niektórych przypadkach modem i router tworzą jedno urządzenie, które może być nazywane bezprzewodowym punktem dostępu.

Rys. : Przykładowa sieć bezprzewodowa: router bezprzewodowy, dwa bezprzewodowe komputery przenośne i połączony bezprzewodowo komputer z drukarką

Konfiguracja routera bezprzewodowego

Router jest najważniejszym elementem sieci domowej. Aby skonfigurować router bezprzewodowy na potrzeby sieci lokalnej, podłącz go do modemu (jeżeli są rozdzielone), a następnie tymczasowo połącz router z komputerem za pomocą kabla sieciowego. Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji dostarczonymi z routerem. Router i komputer muszą korzystać z tych samych protokołów komunikacji (802. 11a, 802. 11b, 802. 11g lub 802. 11n).

  Podłącz kabel sieciowy do portu sieciowego komputera i portu sieciowego routera bezprzewodowego.

  Włącz komputer, a następnie zaczekaj na uruchomienie systemu Windows i połączenie się z routerem.

  Otwórz przeglądarkę internetową i wpisz adres IP routera, aby połączyć się z routerem. Poniższa tabela zawiera często spotykane adresy IP routera, nazwy użytkownika i hasła.

  Informacje podane w tabeli są często używane przez popularnych producentów routerów. Jeżeli informacje nie są prawidłowe dla posiadanego routera, sprawdź je u producenta.

  3Com

  http://192. 168. 1. 1

  Linksys

  Netgear

  http://192. 1

  admin

  password

  Często spotykane ustawienia routera

  Nazwa marki routera

  Adres IP routera

  Nazwa użytkownika

  Hasło

  admin

  D-Link

  http://192. 0. 1

  Jeśli pojawi się monit, wprowadź domyślną nazwę użytkownika i hasło.

  Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby skonfigurować ustawienia zabezpieczeń routera.

  Nazwa routera (SSID). Będzie to nazwa sieci. Wpisz nową nazwę. Nie należy korzystać z nazwy domyślnej.

  Typ zabezpieczeń. Na przykład WPA, WPA2 lub WEP. Podczas konfigurowania routera należy skonfigurować zabezpieczenia sieci bezprzewodowej.

  Klucz lub hasło. Nigdy nie należy stosować pustego hasła. W celu zapewnienia większego bezpieczeństwa należy użyć klucza lub hasła zawierającego więcej niż 8 znaków, a także litery i liczby.

  Nazwa administratora i hasło. Jest to nazwa konta użytkownika mającego uprawnienia do zmiany ustawień routera. Jeśli chcesz pozostawić domyślną nazwę użytkownika (admin), koniecznie zmień hasło.

Przetestuj połączenie sieciowe, gdy kabel sieciowy jest nadal podłączony. Następnie odłącz kabel sieciowy i przejdź do następnego kroku, aby uruchomić kreatora konfiguracji sieci bezprzewodowej.

Krok 3: Uruchamianie kreatora konfiguracji sieci bezprzewodowej w systemie Windows w celu dodania urządzeń do sieci

Użyj kreatora konfiguracji sieci w systemie Windows, aby dodać komputery i urządzenia do sieci. Wykonaj poniższe czynności, aby uruchomić kreator konfiguracji sieci:

W systemie Windows kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę połączenia sieciowego w zasobniku systemowym. : Ikona połączenia sieciowego

Kliknij polecenie Otwórz ustawienia sieci i Internetu. : Otwieranie ustawień sieci i Internetu

Na stronie stanu sieci przewiń w dół i kliknij pozycję Centrum sieci i udostępniania.

Rys. : Otwieranie Centrum sieci i udostępniania

Kliknij opcję Skonfiguruj nowe połączenie lub nową sieć. : Wybór konfiguracji nowego połączenia lub sieci

Kliknij opcję Skonfiguruj nową sieć. : Konfigurowanie nowej sieci

Kliknij przycisk Dalej, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować sieć bezprzewodową. Po zakończeniu konfiguracji przejdź do następnego kroku, aby połączyć się z siecią.

Krok 4: Nawiązywanie połączenia z siecią lokalną

Wykonaj poniższe czynności, aby połączyć się z siecią:

W przypadku komputerów przenośnych upewnij się, że karta sieci bezprzewodowej jest włączona. Większość komputerów przenośnych jest wyposażona we wskaźnik LED lub kontrolkę na klawiaturze z symbolem (), która świeci na niebiesko, gdy karta sieci bezprzewodowej jest włączona i aktywna, a na pomarańczowo, gdy karta jest wyłączona lub nieaktywna. Niektóre modele komputerów przenośnych mogą posiadać inne kolory kontrolek.

W systemie Windows w zasobniku systemowym kliknij przyciskiem myszy ikonę Połączenia sieciowego.

Z listy połączeń wybierz połączenie sieci bezprzewodowej, z którym ma być nawiązane połączenie i kliknij przycisk Połącz. : Wybór sieci bezprzewodowej

Wprowadź hasło sieciowe (lub klucz zabezpieczeń) dla wybranej sieci bezprzewodowej, a następnie kliknij przycisk Dalej.

Komputer zostanie podłączony do sieci.

Kliknij opcję OK.

Powtórz te czynności dla każdego komputera w sieci.

Krok 5: Tworzenie grupy domowej w sieci lokalnej

Utworzenie grupy domowej umożliwia udostępnianie bibliotek i urządzeń innym komputerom w sieci. Między urządzeniami można również przesyłać strumieniowo multimedia.

W systemie Windows znajdź i otwórz aplikację Grupa domowa.

Jeśli grupa domowa została już utworzona, wprowadź hasło dla grupy domowej i kliknij przycisk Dołącz. Hasło grupy domowej można znaleźć na komputerze, z którego została ona utworzona.

Jeśli grupa domowa nie została utworzona, kliknij przycisk Utwórz grupę domową. : Kliknięcie przycisku Utwórz grupę domową

W oknie Utwórz grupę domową kliknij przycisk Dalej. : Kliknięcie przycisku Dalej

W polu obok folderów lub urządzeń, które mają być udostępniane, zaznacz opcję Udostępniane, a następnie kliknij przycisk Dalej. : Uprawnienia do folderów i urządzeń

Zapisz lub wydrukuj hasło. Hasło będzie używane do dodawania innych komputerów do grupy domowej. Kliknij przycisk Zakończ. : Okno Użyj tego hasła, aby dodać inne komputery do grupy domowej

Wprowadź hasło grupy domowej na każdym komputerze lub urządzeniu w grupie domowej.

Krok 6: Udostępnianie dysków, folderów i plików w sieci lokalnej

Aby uzyskać dostęp do komputerów w sieci, należy włączyć odnajdowanie sieci. Można również ustawić pliki i drukarki do udostępnienia, jak również dostosować opcje udostępniania określonych plików lub folderów.

Włączanie wykrywania sieci i udostępniania plików i drukarek w sieci lokalnej

Wykonaj poniższe czynności, aby otworzyć zaawansowane ustawienia udostępniania i włączyć odnajdowanie sieci oraz udostępnianie drukarek i plików.

W systemie Windows w zasobniku systemowym kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Połączenia sieciowego.

W lewym okienku kliknij opcję Zmień zaawansowane ustawienia udostępniania. : Centrum sieci i udostępniania

W wybranym profilu udostępniania zaznacz opcje Włącz odnajdowanie sieciWłącz udostępnianie plików i drukarek.

Dostępne są ustawienia udostępniania dla profilu prywatnego, gościa lub publicznego, a także wszystkich sieci. : Zaawansowane ustawienia udostępniania

Kliknij przycisk Zapisz zmiany.

Konfigurowanie opcji udostępniania i uprawnień do poszczególnych plików lub folderów w sieci lokalnej

Ustaw opcje udostępniania plików i folderów niepublicznych na komputerze, którego zawartość chcesz udostępniać. Aby udostępnić foldery niepubliczne, należy wykonać następujące czynności:

W systemie Windows znajdź i otwórz Eksplorator plików.

Znajdź folder, który chcesz udostępnić.

Kliknij folder prawym przyciskiem myszy, wybierz polecenie Udostępnij, a następnie kliknij Grupa domowa (odczyt), Grupa domowa (odczyt/zapis) lub Określone osoby. : Udostępnianie

Jeżeli wybierzesz opcję Określone osoby, wyświetlone zostanie okno Udostępnianie plików.

Kliknij przycisk strzałki w dół i wybierz użytkownika, któremu chcesz udostępnić folder. Jeśli użytkownika nie ma na liście, wpisz nazwę użytkownika i kliknij przycisk Dodaj. : Okno Udostępnianie plików

Kliknij strzałkę pod nagłówkiem Poziom uprawnień w celu ustawienia poziomu uprawnień dla każdego użytkownika lub grupy.

Kliknij polecenie Udostępnij.

Krok 7: Testowanie sieci lokalnej

Sprawdź sieć, przeglądając udostępnione foldery na każdym komputerze w sieci.

Wykonaj następujące czynności, aby otworzyć okno sieci w systemie Windows i przeglądać udostępnione foldery na każdym komputerze i urządzeniu multimedialnym w sieci:

W polu wyszukiwania systemu Windows wpisz Wyświetl komputery i urządzenia sieciowe.

Kliknij nazwę komputera lub urządzenia, aby uzyskać dostęp.

Po wyświetleniu monitu wpisz nazwę użytkownika i hasło, aby połączyć się z komputerem lub urządzeniem.

Jeżeli komputer ma dostęp do plików komputera zdalnego, oznacza to, że komputer zdalny lub urządzenie zostało skonfigurowane prawidłowo. Sprawdź w ten sposób wszystkie komputery i urządzenia, używając kolejnych komputerów w sieci. Jeżeli wystąpią jakieś problemy, wykonaj powyższe czynności jeszcze raz, aby upewnić się, że wszystkie ustawienia są prawidłowe.

Jeżeli wszystkie komputery są połączone z innymi komputerami w sieci, włącz dostęp do Internetu w sieci lokalnej.

Krok 8: Włączanie dostępu do Internetu i zapory w sieci lokalnej

Jeżeli transfer plików w sieci domowej jest możliwy, włącz połączenia internetowe na komputerach z dostępem do Internetu.

Przestroga:

Upewnij się, że każdy komputer z dostępem do Internetu jest dobrze chroniony przed zagrożeniami z sieci. Każdy komputer z połączeniem internetowym powinien być co najmniej chroniony przez zaporę, a w systemie Windows powinny być zainstalowane najnowsze aktualizacje krytyczne. Aby je zainstalować, skorzystaj z usługi Microsoft Windows Update. Jeżeli jeden komputer zostanie zaatakowany, zagrożenie może szybko rozprzestrzenić się w całej sieci.

Podręcznik instalacji oprogramowania i sterowników dla kart sieci...
Podręcznik konfiguracji sieci Beko Wmb81241lb

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik konfiguracji sieci Beko Wmb81241lb

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik konfiguracji sieci Beko Wmb81241lb