Podręcznik planowania przestrzennego Asus Da8781

Podręcznik planowania przestrzennego Asus Da8781 to kompleksowy zbiór zasad i wytycznych dotyczących zrównoważonego planowania i zagospodarowania przestrzennego. Zawiera on szeroki zakres informacji od podstawowych zasad zarządzania i planowania przestrzennego, po szczegółowe analizy przypadków, wytyczne dotyczące użytkowania terenów, a nawet porady dotyczące planowania przestrzennego w czasie pandemii. Podręcznik oferuje wyczerpujące informacje na temat zasad planowania przestrzennego, w tym wykorzystania danych demograficznych, prognozowania skutków planowania i korzyści społecznych. Podręcznik ma na celu pomoc osobom odpowiedzialnym za planowanie w zarządzaniu przestrzenią zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik planowania przestrzennego Asus Da8781

Planowanie przestrzenne

prof. dr hab. Florian Kuźnik

zaliczenie: egzamin testowy wielokrotnego wyboru + zaliczenie ćwiczeń

Podstawy teoretyczno – koncepcje planowania przestrzennego

Argumenty za planowaniem publicznym

,, Strojenie” okna Informacja publiczna Wprowadzenie zmian

- otrzymać fundusze

publiczne

- argumenty do kampanii

wyborczych

- łagodzenie nacisków

społecznych

- edukacja obywatelska

- kształtowanie opinii

publicznej

- balony próbne (projekty

pilotażowe)

- rozwiązywanie problemów

przestrzennych

- unikanie problemów

- rozwiązywanie konfliktów

przestrzennych

Co to jest planowanie przestrzenne

- planowanie przestrzenne; planowanie gospodarcze; planowanie społeczne; planowanie

w biznesie (tym nie jest)

- planowanie zagospodarowania przestrzeni/użytkowania przestrzeni

- określanie kierunków rozwoju gospodarki przestrzennej

- planowanie użytkowania terenów

- planowanie rozmieszczenia w przestrzeni funkcjonalnie potrzebnych obiektów

Co to jest planowanie przestrzenne I

- koncepcyjne przygotowanie działań w przestrzeni

- formułowanie i rozwiązywanie problemów przestrzennych

-podejmowanie i systemowe odpowiadanie na wyzwania przestrzenne

- formułowanie perspektyw, scenariuszy, wizji.. rozwoju przestrzennego

- modelowanie przyszłej struktury funkcjonalno – przestrzennej różnych systemów

przestrzennych

Skale planowania przestrzennego

- planowanie zagospodarowania mieszkania

- planowanie zagospodarowania zespołu mieszkaniowego, usługowego…

- planowanie części miasta; np. śródmieścia, strefy aktywności gospodarczej…

- planowanie zagospodarowania przestrzennego miasta, zespołu miejskiego…

- planowanie zagospodarowania przestrzennego regionu (wg różnych rodzajów regionu)

- planowanie zagospodarowania przestrzennego kraju

- europejska perspektywa rozwoju przestrzennego

Misja planowania przestrzennego

- zapewnienie ładu przestrzennego

- stworzenie przestrzennych możliwości rozwoju

- zagwarantowanie i ochrona przestrzennych składników jakości życia

- zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego danego terytorium

- misja polityczna, w tym narzędzie polityki rozwoju

Funkcje planowania przestrzennego

- funkcja decyzyjna; podejmowanie decyzji lokalizacyjnych

1


Poznań:2018.268 stron:ilustracje;25 cm.
koncepcje teoretyczne /
Domański, Ryszard(1928-2021).
Ryszard Domański; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
Czytelnia ul. Cukrowa 8 (Gospodarka przestrzenna), Czytelnia ul. Mickiewicza 66 (Gospodarka przestrzenna)
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego,

Bibliografia na stronach 254-264.

Dla studentów specjalizujących się w gospodarce przestrzennej, geografii ekonomicznej i urbanistyce, a także młodych naukowców, ekspertów zatrudnionych w urzędach miejskich, działaczy samorządu terytorialnego oraz pracowników urzędów centralnych.

978-83-7417-957-7

Egzemplarzmiejscenumer inwentarzowysygnaturastatusdata zwrotuostatnia akcja w systemieakcje
TT. 20589Czytelnia ul. Cukrowa 8: Gospodarka przestrzenna
T. 20589
Nocne24/08/2021-
BEE. 78826Czytelnia ul. Mickiewicza 66: Gospodarka przestrzenna
01/04/2019

W celu bezproblemowego przeprowadzania prac serwisowych pompa ciepła powinna być montowana w odpowiedniej odległości od stałych ścian

Ze względu na ograniczanie źródeł hałasu w budynku, a także prosty i najniższy koszt montażu zaleca się instalację pompy ciepła powietrze-woda na zewnątrz budynku. Instalacja pompy ciepła powietrze-woda wymaga różnych czynności dla pompy ciepła typu monoblok i split, a także jednostek wewnętrznych i zewnętrznych. Warto tez zaznaczyć, że w każdej instrukcji producenta podane jest jakie odległości należy zachować dla serwisu i konserwacji i bezwzględnie należy tego przestrzegać.

Spis treści

 1. Miejsce montażu pompy ciepła powietrze-woda
 2. Montaż pompy ciepła powietrze-woda typu split
 3. Montaż pompy ciepła powietrze-woda typu monoblok
 4. Montaż zbiornika buforowego w instalacji pompy ciepła powietrze-woda

Miejsce montażu pompy ciepła powietrze-woda

Przy wyborze miejsca dla pompy ciepła powietrze-woda należy sugerować się ogólnymi wytycznymi:

 • montować urządzenie na trwałym, gładkim i poziomym podłożu, przy czym zalecany jest montaż pompy ciepła na wylewanej lub prefabrykowanej płycie betonowej, ułożonej na warstwie chroniącej przez zamarzaniem,
 • zapewnić dostępność do pompy ciepła ze wszystkich stron, przy zachowaniu odpowiednich odległości,
 • pozostawić wolną stronę wlotu i wylotu powietrza,
 • nie kierować wylotu powietrza na ściany, tarasy i przejścia, ponieważ powietrze wylotowe jest zimniejsze od powietrza otoczenia o ok. 5 K, dlatego w tym obszarze może nastąpić wcześniejsze zamarzanie,
 • zachować odległość pompy ciepła co najmniej 3 m od ścian, tarasów, przejść itp.,
 • zachować odstęp od sąsiednich działek,
 • unikać odbić powietrza i hałasu – najlepiej nie montować pompy w zagłębieniach, niszach, narożnikach lub pomiędzy dwiema ścianami,
 • nie umieszczać urządzenia w kotlinie, gdyż zimne powietrze opada w dół i nie ma wymiany powietrza,
 • uważać na główny kierunek wiatrów – unikać spiętrzeń powietrznych,
 • stosować możliwie krótkie połączenia dla zmniejszenia strat ciśnienia,
 • skierować kondensat do kanału odpływowego z wykluczeniem możliwości zamarzania,
 • zabezpieczyć otwory przed liśćmi i śniegiem,
 • wykorzystywać zasobnik buforowy,
 • izolować cieplnie rurociągi w obszarze gruntu,
 • zapewnić zamknięcie cokołu pompy ciepła na całym obwodzie w celu uniknięcia mostków hałasu.

Hałas generowany przez pompę ciepła powietrze-woda

Źródłami hałasu wytwarzanego przez pompę ciepła powietrze-woda są wentylator oraz sprężarka. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na terenach zabudowy jednorodzinnej właściciele budynku są zobowiązani do zachowania na granicy działki hałasu nieprzekraczającego 50 dB w ciągu dnia i 40 dB nocą. Informacje o poziomach mocy dźwięku poszczególnych urządzeń zawarte są w specyfikacjach technicznych ich producentów.

W przypadku pomp ciepła instalowanych na zewnątrz pomiarowi poddawane są immisje dźwięków w pomieszczeniach najsilniej na nie narażonych i wymagających ochrony. Dla precyzyjnego ustalenia tych wartości miarodajne są immisje dźwięków na zewnątrz budynku, w odległości 0, 5 m od środka otwartego okna.

Wskaźniki, jakich nie należy przekraczać, określa norma PN-B-02151, zgodnie z którą pomieszczeniami wymagającymi ochrony przed hałasem są: pokoje dzienne, sypialnie, pokoje dziecięce, biura, sale lekcyjne i seminaryjne. W celu oceny akustycznej planowanego miejsca usytuowania pompy ciepła należy obliczyć spodziewane poziomy ciśnienia dźwięku w tego typu pomieszczeniach. Poziom ciśnienia dźwięku zależy od odległości i współczynnika kierunkowości.

Montaż pompy ciepła powietrze-woda typu split

Montaż pompy ciepła powietrze-woda typu split w przypadku jednostki zewnętrznej wymaga:

 • ułożenia przewodów elektrycznych,
 • umieszczenia przewodów czynnika chłodniczego pomiędzy jednostką zewnętrzną i wewnętrzną,
 • wykonania przepustów ściennych do przewodów przyłączeniowych.
 • Z kolei przy montażu jednostki wewnętrznej należy:

 • umieścić ją w pomieszczeniu zabezpieczonym przed mrozem,
 • zamontować urządzenie na ścianie w pozycji pionowej,
 • nie instalować pompy w pobliżu żadnego dolnego źródła,
 • zapewnić w pomieszczeniu dobrą cyrkulację powietrza.
 • Autor: na podstawie "Podręcznik planowania i instalacji. Grzewcze pompy ciepła i pompy ciepła do ciepłej wody”, materiały techniczne firmy DimplexPrzykładowe wymagania dotyczące ustawienia i minimalnego zapotrzebowania przestrzennego: u góry – jednostka zewnętrzna, u dołu – jednostka wewnętrzna

  Przy instalacji pompy ciepła typu split przewody czynnika chłodniczego i przewody elektryczne pomiędzy jednostką zewnętrzną a wewnętrzną przeprowadza się przez ścianę budynku.

  Montaż pompy ciepła powietrze-woda typu monoblok

  Podłączenie pompy ciepła powietrze-woda typu monoblok do instalacji zewnętrznej wymaga:

 • wykonania fundamentu odpornego na działanie mrozu,
 • ułożenia w gruncie izolowanych termicznie przewodów ogrzewania zasilania i powrotu,
 • ułożenia w gruncie przewodów elektrycznych,
 • realizacji przepustów ściennych dla przewodów łączeniowych,
 • wykonania odpływu kondensatu (mrozoodpornego).
 • Takie urządzenie trzeba ustawić na równej i poziomej powierzchni, odpornej na działanie mrozu (np. na płycie betonowej). Rama pompy powinna dookoła ściśle przylegać do podłoża, aby zapewnić izolację akustyczną i zapobiegać schładzaniu części przewodzących wodę. W razie braku możliwości takiego ustawienia wszelkie szczeliny należy uszczelnić za pomocą materiału izolacyjnego, odpornego na działanie warunków pogodowych. W przypadku innych warunków ulokowania pompy, np. na podeście lub na dachu, trzeba zapewnić dodatkowe zabezpieczenie przed wywróceniem. W celu bezproblemowego przeprowadzania prac konserwacyjnych pompa ciepła powinna być montowana w odpowiedniej odległości od stałych ścian.

  Podłączenie pompy ciepła powietrze-woda typu monoblok do instalacji wewnętrznej wymaga:

 • wykonania kanałów powietrznych,
 • przepustów ściennych,
 • wykonania odpływu kondensatu.
 • Pompa ciepła nie powinna być instalowana w części mieszkalnej budynku, ale w pomieszczeniu nieogrzewanym, takim jak piwnica bądź garaż. Wybrane pomieszczenie należy w miarę możliwości wietrzyć powietrzem zewnętrznym. Pozwoli to zredukować względną wilgotność powietrza, a także zapobiec tworzeniu się kondensatu w przepustach ściennych oraz przyłączeniowych przewodach powietrznych, co może się zdarzyć przy dużej wilgotności w pomieszczeniu i powodować długotrwałe szkody budowlane.

  W zależności od typu obiektu i wyposażenia technicznego przepuszczalność powietrza nie może przekraczać określonych warunków granicznych przedstawionych w normie DIN 4108-7 „Ochrona cieplna i oszczędna gospodarka energetyczna w budynkach. Część 7: szczelność powietrzna budynków, wymagania, zalecenia projektowe i wykonawcze wraz z przykładami”. Z kolei sposób przeprowadzenia pomiarów w budynku i uwzględnienia w pomiarach pomp ciepła jest uregulowany przez normę DIN EN 13829 „Określanie przepuszczalności powietrza w budynkach”.

  Ponieważ w tego typu pompach ciepła powietrze zewnętrzne jest doprowadzane przez system kanałów, instalacja pompy wymaga określenia strat ciśnienia. W kartach katalogowych pompy ciepła podawana jest maksymalna wartość strat ciśnienia, jaką może zniwelować wentylator.

  Może zainteresuje Cię także:

 • Jak działa pompa ciepła powietrze-woda?
 • Pompa ciepła w starym domu z grzejnikami - czy to działa?
 • Ceny pomp ciepła w 2022 coraz wyższe. Polacy masowo wykupują urządzenia! Terminy montażu odległe
 • 4 obowiązkowe kontrole przy serwisie pompy ciepła
 • Dlaczego pompy ciepła się psują?
 • Montaż zbiornika buforowego w instalacji pompy ciepła powietrze-woda

  Montaż pompy ciepła typu powietrze-woda wymaga zastosowania szeregowego zbiornika buforowego w celu zapewnienia odszraniania parownika przez odwrócenie cyklu termodynamicznego. W pompach ciepła pracujących w trybie monoenergetycznym i z zainstalowaną grzałką wkręcaną zbiornik buforowy jest montowany na zasilaniu. Z kolei w urządzeniach typu split, które wyposażone są w grzałkę rurową, taki zbiornik można zainstalować na powrocie ogrzewania.

  Szeregowe zbiorniki buforowe pracują na poziomie temperatury wymaganym przez system grzewczy i nie są stosowane w czasie trwania blokad. Ich zalecana zawartość odpowiada ok. 10% natężenia przepływu wody grzewczej pompy ciepła na godzinę. W pompach ciepła z dwoma poziomami mocy wystarczający jest przepływ na poziomie ok. 8%, nie powinien on jednak przekraczać 30% natężenia przepływu wody grzewczej na godzinę.

  Zbyt duże zbiorniki buforowe wydłużają czas pracy sprężarki. W przypadku pomp ciepła z dwoma poziomami pracy może to doprowadzić do zbędnego uruchomiania drugiej sprężarki. Ponadto dodatkowe zbiorniki buforowe powinny być stosowane w instalacjach grzewczych z grzejnikami, z pojedynczą regulacją pomieszczeń (zawory termostatyczne) i z wieloma obiegami grzewczymi.

  Zasobnik trzeba dobrać tak, aby przy zerowym poborze ciepła przez grzejniki pompa pracowała przez ok. 20 minut. Jeżeli przewidziane są wyłączenia w czasie pracy pompy ciepła (zasadniczo nie dotyczy to ogrzewania podłogowego), to pojemność zasobnika buforowego należy zwiększyć odpowiednio do częstotliwości i długości trwania wyłączeń.

  Literatura:

  1. „Energetyka odnawialna w budownictwie. Magazynowanie energii”, red. D. Chwieduk i M. Jaworski, PWN, Warszawa 2018.
  2. W. Joniec, „Dobór i eksploatacja pomp ciepła. Współczynniki COP, SPF i JAZ”, „Rynek Instalacyjny” 2012, nr 4.
  3. R. Tytko, „Odnawialne źródła energii. Wybrane zagadnienia”, OWG, Warszawa 2009.
  4. „Podręcznik architekta, projektanta i instalatora. Pompy ciepła”, materiały techniczne firmy Viessmann, 2011.
  5. „Podręcznik planowania i instalacji. Grzewcze pompy ciepła i pompy ciepła do ciepłej wody”, materiały techniczne firmy Dimplex, 2012.
  6. „Planungsunterlage Hocheffizienz-Warmepumpen”, materiały techniczne firmy Wolf, 2015.
  7. P. Lachman, „Kiedy pompy ciepła korzystają z OZE? ”, „Czysta Energia” 2013, nr 12.
  8. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (DzU z 2014 r., poz. 112).

  Podręcznik planowania przestrzennego Asus Da8781

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik planowania przestrzennego Asus Da8781

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik planowania przestrzennego Asus Da8781